กรมอนามัยห่วงใยแม่และเด็ก ผนึกกำลังภาคีขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตควบพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม สร้างคนไทยสุขภาพดีชีวีมีสุข

Highlight ประชาสัมพันธ์ 17 ธันวาคม 2561

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและเผยแพร่องค์ความรู้ และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผวจ. พระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวว่า กรมอนามัยได้ให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนไทย โดยเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 2 ปี หรืออยู่ในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตที่ต้องให้ความสำคัญกับโภชนาการที่ดีตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต เป็นช่วงวัยทองของเด็กที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมอง เพราะโครงสร้างสมองจะมีการพัฒนาสูงสุด ทั้งการสร้างเซลล์สมองและการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองเกิดเป็นโครงข่ายใยประสาทนับล้านโครงข่าย และการที่เซลล์สมองมีการเชื่อมต่อกันทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการเตรียมความพร้อมของสตรีระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด ไปจนกระทั่งเด็กอายุ 2 ปี จะเป็นตัวกำหนดสุขภาพและโรคในอนาคตได้ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพราะถ้าประชาชนไทยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีก็ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีเช่นกัน

ประชาสัมพันธ์ ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...