เปิด ศูนย์ SMEs Industry Transformation Center หรือ SMEs-ITC ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Highlight เศรษฐกิจ 04 มกราคม 2562

วันที่ 4 ม.ค.2562 เวลา 14.00น. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ SMEs Industry Transformation Center หรือ SMEs-ITC ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและผลักดันให้เกิดการพัฒนา ยกระดับ และสนับสนุน SMEs และ Startup ผ่านการให้คำปรึกษา บริการด้านการประกอบธุรกิจ การวิจัยเชิงพาณิชย์ และด้านการเงิน ตลอดจนบ่มเพาะธุรกิจผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การขับเคลื่อนของพลังประชารัฐ เพื่อให้บริการ สนับสนุนช่วยเหลือและเชื่อมโยงการบริการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SMEsทั้งในและนอกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ศูนย์บริการดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์แรกในการส่งเสริมสนับสนุนให้ SMEs และ Startup ในพื้นที่ภาคกลาง ทั้งการรับคำปรึกษา การเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการบริการทางการเงินและการลงทุน การตลาด และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทำงานเชื่อมประสานกับศูนย์ต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้ง ทำหน้าที่ประสานกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านกับ SMEs และ Startup อีกด้วย

เศรษฐกิจ ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...