งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(field day)

Highlight เกษตร 14 พฤษภาคม 2562

เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 14  พ.ค.2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เดินทางเป็นประธานเปิดงาน “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(field day)” กระทวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือเรียกว่า ศพก. อำเภอละ 1 แห่ง และมีเครือข่ายอีกอย่างน้อยอำเภอละ 10 แห่ง เพื่อให้เกษตรกรต้นแบบ ได้ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรไปสู่เกษตรกรข้างเคียง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วงงานสนับสนุนการให้บริการและถ่ายทอดความรู้ การจัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(field day)” ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีสถานีการเรียนรู้ จำนวน 5 สถานี คือ 1.การปรับปรุงบำรุงดิน2.เมล็ดพันธุ์ และพันธุ์ข้าวเพื่อการบริโภค 3.การกำจัดศัตรูพืช 4.ช่องทางการตลาด 5.การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลผลิตของตนเอง และเผยแพร่ความรู้นั้นสู่เกษตรกรข้างเคียงต่อไป

เกษตร ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...