อ.บางปะหัน เปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ 2562 แก้ไขปัญหาด้านราคาผลผลิตตกต่ำ

Highlight เกษตร 02 กันยายน 2562

วันที่ 31ส.ค.2562 นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอบางปะหัน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสินค้าเกษตร ณ ตลาดบ้านเขียว ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกฤตภพ เฉื่อยฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำให้การต้อนรับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรจึงมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดร่วมกับ อ.บางปะหัน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ จัดทำโครงกาพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเอง เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้สินค้ามีคุณลักษณะและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นวิธีดำเนินการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจาก 6 อำเภอ จำนวนกว่า 40 ร้านค้า 

นายเดชาธร กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าเกษตกรมีปัญหาด้านราคาผลผลิตตกต่ำ ไม่สามารถบริหารจัดการผลผลิตที่ออกมาพร้อม ๆ กันได้ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาราคาตกต่ำได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลจึงมีนโยบายกำหนดดำเนินงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการแก้ปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่และช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ฉะนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรทุกท่านเป็นอย่างมาก

เกษตร ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...