คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการและวัดประสบอัคคีภัยในเขตอำเภอผักไห่ในศาสนกิจงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

Highlight ข่าวเด่น 18 ธันวาคม 2562

วันนี้ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายประดับ โพธิ์กาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวถวายรายงานในกิจกรรมการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการและวัดประสบอัคคีภัยในเขตอำเภอผักไห่ ในศาสนกิจงานด้านสาธารณะ ที่ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ผักไห่ อำเภอ ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในกิจกรรมการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการและวัดที่ประสบอัคคีภัยในเขตอำเภอผักไห่ ในศาสนกิจงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ ในครั้งนี้ เป็นไปตามที่พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนะมงคลได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเพื่อดำเนินงานตามศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ขึ้น มีหลักการและเหตุผลที่กล่าวถึงว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีสถาบันที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของ คนไทยประกอบด้วย 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ คณะสงฆ์ มีนโยบายปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้บังเกิดแก่พระพุทธศาสนากิจกรรมที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างชาวพุทธเกี่ยวเนื่องกับงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เป็นความร่วมมือในกิจกรรมส่งเสริมศาสนาช่วยกันดำเนินงานระหว่างวัด หน่วยงานและองค์กรในท้องถิ่น งานด้านสาธารณสงเคราะห์ ถือได้ว่าเป็นงานที่เป็นพลังสำคัญในการปฏิรูปกิจการ พระพุทธศาสนา เป็นงานที่มหาเถรสมาคมกำหนดให้พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมยามเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ หรือปัญหาสังคมคนไร้ที่พึ่ง งานด้านสาธารณสงเคราะห์เป็นการให้เปล่าทั้งในยามปกติ และตามโอกาสที่มาถึงซึ่งเป็นความมีเมตตาเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

การมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนพิการ และวัดที่ประสบอัคคีภัยในเขตอำเภอผักไห่ ในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่เกิดจากพุทธบารมีในพระพุทธไตรรัตนนายก(หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง) และในเมตตาคุณของพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมฝ่ายสงฆ์ พร้อมกับลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ประกอบด้วย พระพิพัฒนศาสนกิจวิรน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง พระครูปริยัตยาธิคุณ เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ วัดสะตือ พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออุทัย วัดโตนดเตี้ย พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล

ส่วนทางฝ่ายฆราวาส ประกอบด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัด นางอภิญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอผักไห่ โดยทั้งคณะสงฆ์ และฝ่ายฆราวาสจะร่วมกันจัดกิจกรรม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 100 ราย ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอผักไห่ จำนวน 10 หลังคาเรือน และเยี่ยมวัดลาดชิดที่ประสบอัคคีภัย

ข่าวเด่น ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...