พ่อเมืองกรุงเก่าเปิดเวทีให้ความรู้เกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังนา พืชทางเลือก สู้วิกฤตภัยแล้งสร้างรายได้

Highlight เกษตร 13 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 13 ก.พ.2563 นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดงานข้าวโพดหลังนา (เกษตรครบวงจร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเสนาเรื่อง “ ข้าวโพดหลังนา พืชทางเลือก สู้วิกฤตภัยแล้งสร้างรายได้ ” โดยมี นายสุริยา สุริยกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อม ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 350 คน ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมงานข้าวโพดหลังนา (เกษตรครบวงจร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเสนาเรื่อง “ ข้าวโพดหลังนา พืชทางเลือก สู้วิกฤตภัยแล้งสร้างรายได้ ” ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปลูกพืชทางเลือกประเภทข้าวโพดอาหารสัตว์ และการใช้ปุ๋ยตามหลักวิชาการ เนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าว และมีความชัดเจนเรื่องตลาดและราคา ที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ รับรอง เป็นพืชทางเลือกที่จะสู้กับวิกฤติภัยแล้งและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรในพืชที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์ หลังฤดูทำนา สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรปลุกพืชที่ใช้น้ำน้อย ในช่วงที่กำลังประสบปัญหาน้ำต้นทุนมีน้อย และมีตลาดรองรับที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นให้เพิ่มผลผลิตต่อไร ลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ  รวมทั้งการสนับสนุนการจัดหาตลาดและเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อของสินค้าทางเลือกให้มีตลาดรองรับ โดยเฉพาะเรื่องน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูกพืช ซึ่งภาครัฐมีมาตรการในการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกที่ใช้น้ำน้อยนอกเหนือจากการปลุกข้าว จึงมีความสอดคล้องกันกับโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันก็จะสามารถสร้างรายได้ที่ดี มีความมั่นคงและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรต่อไป

เกษตร ...
ข่าวที่คุณอาจสนใจ...